Aranet erbjuder affärsutvecklings- och managementkonsulttjänster för utveckling av företag med fokus på strategier och mål inom bl.a. företagsutveckling, företagsförädling, värdeutveckling, mm.

Aranet ger företag möjligheter att frigöra sin fulla potential och utvecklas för att öka företagets styrka. Vi öppnar vägen framåt för företags utveckling.
 

Aranet är en kreativ partner med innovativa lösningar där kundens behov utgör förutsättningarna och Aranets kompetens förädlar möjligheterna till resultatinriktade lösningar. Våra strategiska och operativa tjänster speglar både vår breda kompetens samt vår vision. En vision om att alltid finnas i framkant av utvecklingen som en ledande utvecklingspartner.

Våra tjänster

Företagsutvecklings- och managementkonsult tjänster
interimsmedarbetare.

Interimschefer, Fastighetskonsulter, Fastighetsförvaltare, Interimsförvaltare, Bemanning.

Vi erbjuder även administrationstjänster och tjänsten digitala medarbetare genom MySecretary.

Kontakta oss för mer information.

Den digitala medarbetaren

My
Secretary 

Vi erbjuder genom tjänsten MySecretary, digitala medarbetare som utför ett flertal olika arbetsuppgifter t.ex.

Sekreterare, Administration
Sociala media hantering
Projektledning, Projektadministration
Försäljning

En digital medarbetare kan utföra de flesta arbetsuppgifter bl.a. hämta uppgifter i olika dokument, registrera, sammanställa, strukturera, bearbeta uppgifterna, analysera, utreda, utvärdera och författa uppgifterna i annat dokument, skriva rapporter, mm.

För mer information om den digitala medarbetaren MySecretary.
Välj MySecretary längst upp på sidan.

 

ARANET

Företagsutvecklings- och managementkonsult tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för utveckling av företag. Aranets konsulter är specialister inom olika områden och kunden får tillgång till specialister och rådgivare med olika kompetenser inom olika områden. Skräddarsydda lösningar för kundens företag ger flexibilitet.

Aranet samordnar specialister och rådgivare. Aranet samordnar implementeringen och länkar ihop olika delar till en helhet vilket ger högre utväxling av insatserna, skapar möjligheter för företag att utvecklas effektivt, utnyttja företagets potential, agera i rätt riktning, vid rätt tidpunkt för att nå ökad avkastning, värdeökning samt överträffa målen.Aranet – Förädlar – Förnyar – Transformerar 
Vi inriktar oss på: Värdeutveckling, Avkastningsutveckling, Vinstökning, Effektivisering, Optimering, Kostnadsminskningar, Likviditetsökning.
Outnyttjade möjligheter, Idé- och konceptutveckling.

Processen består av följande delar:

• Analys
• Utredning
• Implementering, Rådgivning
• Uppföljning

Frigör tid och kapital samt skapa tillväxt
Minskade kostnader – Högre vinst – Ökat värde 

Vi effektiviserar, optimerar och sänker era kostnader.
Minskade kostnader och ökade intäkter ger högre värde samt ökad avkastning.
Kombinationen med utveckling av outnyttjade möjligheter och dolda värden skapar ökad potential.

Utveckling ger ökad attraktivitet och skapar starkare varumärken som attraherar önskade målgrupper. Omstrukturering och positionering ger möjlighet att lyfta fram dolda värden. Åtgärderna ger högre avkastning och ökat värde.


Ökad omsättning
Vi vill öka potentialen för de enskilda företagen i näringslivet genom att visa alternativ och möjligheter för företags utveckling. Aranet skapar förutsättningar för att företag ska växa och utvecklas i önskad riktning.

Aranets tjänster skapar beslutsunderlag för vilka insatser i företaget och med koppling till regions område som kan skapa tillväxt och nya värden utifrån företagets styrka samt konjunkturen. Strategier för kopplingen mellan dagsläget och framtida mål samt med delmål inom olika områden för företaget. Tjänsterna omfattar både svenska och internationella målgrupper.

Vi har unika verktyg som ger en genväg till tillväxt, ökad lönsamhet och värdeutveckling. Aranet förädlar, förnyar och transformerar affärsmodeller samt företag.

Design av strukturer ger möjligheter och förutsättningar för förändring som leder till aktiv utveckling av företag. Vi länkar ihop olika delar till en helhet vilket ger ökade möjligheter och konkurrenskraft. Vi anpassar fokus till varje företag och vad företaget vill uppnå.

Tjänsterna baseras på bl.a. analys och ger alternativ, möjligheter, tydliggör målet för företaget samt dess delar genom strategier för företagsutveckling.
Analyser är grunden för utveckling och visar fokus för dess riktning. En systematisk genomlysning av företaget ger strategier, målbilder, mm, ökar företagets kapacitet att agera snabbt, på rätt nivå och i rätt riktning för att ta tillvara de möjligheter som finns samt de som skapas för att ge önskat resultat genom anpassade utformade kopplingar mellan de olika delarna av företaget.

Affärsmodeller, Digitala affärsmodeller
Affärsmodeller visar bl.a. hur olika delar inom företaget samverkar och hur det leder till att företag är lönsamma. Analys visar hur optimalt utnyttjande av nyckelpartners, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, erbjudanden, kundrelationer, kommunikationskanaler, kundsegment, mm integrerar i förhållande till kostnader och intäkter.

Helhetssyn med grunden i byggstenarna för affärsmodeller och anpassningar av stödjande samt integrerade processer kopplat till omvärldsfaktorer leder företagets utvecklingsprocesser framåt. Kopplingen mellan strategier, affärsmodeller, organisation och omvärldsfaktorer med en av fokuspunkterna på kunder ger aktivt värdeskapande i företag.

Adaptivt systemtänkande gör det möjligt att se nuvarande och framtida möjligheter, agera vid rätt tidpunkt samt på rätt sätt för att nå målen. Genom att satsa rätt, vid rätt tidpunkt och i rätt riktning ger insatserna ökad avkastning, värdeökning samt resultat.

Kontakt
info@aranet.se
Du är välkommen att kontakta oss!

Stockholm - Malmö - Göteborg


Website Built with Kopage
← Get yours now