Företagsutvecklings- och managementkonsulttjänster

Företagsutvecklings- och managementkonsulttjänster

Aranet erbjuder företagsutvecklings- och managementkonsulttjänster för utveckling av företag med fokus på strategier och mål inom bl.a. företagsutveckling, företagsförädling, värdeutveckling, mm.

Aranet ger företag möjligheter att frigöra sin fulla potential och utvecklas för att öka företagets styrka. Vi öppnar vägen framåt för företags utveckling. 

Aranet är en kreativ partner med innovativa lösningar där kundens behov utgör förutsättningarna och Aranets kompetens förädlar möjligheterna till resultatinriktade lösningar. Våra strategiska och operativa tjänster speglar både vår breda kompetens samt vår vision. En vision om att alltid finnas i framkant av utvecklingen som en ledande utvecklingspartner.

Aranets tjänster skapar beslutsunderlag för vilka insatser i företaget och med koppling till regions område som kan skapa tillväxt och nya värden utifrån företagets styrka samt konjunkturen. Strategier för kopplingen mellan dagsläget och framtida mål samt med delmål inom olika områden för företaget. Tjänsterna omfattar både svenska och internationella målgrupper.

Beroendet och påverkan av internationella marknader och omvärldshändelser ökar kontinuerligt. Faktorer som påverkar kunders köpstyrka och prioriteringar kan växla snabbt från att ha känts som en stabil marknad till att bli en högst osäker. Behovet av relevant information och analys ökar i samma takt för att kunna ta rätt beslut inför nästa säsong, nästa investering eller ibland med omedelbara beslutsförändringar. Aranet är en kreativ partner med innovativa lösningar där kundens behov utgör förutsättningarna och Aranets kompetens förädlar möjligheterna till resultatinriktade lösningar. Våra strategiska och operativa tjänster speglar både vår breda kompetens samt vår vision. En vision om att alltid finnas i framkant av utvecklingen som en ledande utvecklingspartner.

Företagsutvecklings- och managementkonsulttjänster 

Aranet Business
Strategier och mål för företaget inom bl.a. affärs- och företagsutveckling, företagsförädling, värdeutveckling, mm. Analys, alternativ och möjligheter samt tydliggör målet för företaget samt dess delar genom strategier för företagsutveckling för vilka insatser i ert företag som kan skapa tillväxt och nya värden.

Aranet Business Development
Företagsutveckling med underlag, analys och utvärdering av vilka alternativ samt möjligheter i ert företag, projekt som kan skapa tillväxt och nya värden. Alternativ och möjligheter för strategisk inriktning på företagets verksamhet samt inom vilka områden som det finns störst potential.

Aranet Business Model
Analys, alternativ och möjligheter för utnyttjande av olika affärsmodeller, digitala affärsmodeller samt inom vilka områden som det finns störst potential. Aranet förädlar, förnyar och transformerar affärsmodeller samt företag.

Aranet Optimization
Underlag, analys och utvärdering av vilka alternativ samt möjligheter för optimering i ert företag, projekt som kan skapa tillväxt och nya värden samt inom vilka områden som det finns störst potential. Utformning, projektledning och genomförande av hela processen, dess delmoment samt löpande uppföljning och utvärdering.

Aranet Asset Development
Företagsförädling för ökat värde med grunden i analys av vilka alternativ, möjligheter och strategier i ert företag, projekt som kan skapa tillväxt och nya värden för nuvarande tillgångar och kommande investeringarna, inom vilka områden som strukturella förändringar, investeringar, mm kan göra störst nytta.

Aranet Omnichannel
Omnichannel, multikanals försäljning via flera samordnade försäljningskanaler. Bygger försäljningsvolymer på en högre effektivare nivå. Kopplingen mellan olika försäljningskanaler. mm samt mellan olika delar av företaget. Strategi, varumärken, optimering, utveckling, marknad, positionering och värdeutveckling, mm.

Aranet Branding
Analys, alternativ och möjligheter för vilka varumärkesstrategier i ert företag som kan skapa tillväxt och nya värden. Analysen kommer att ge strategisk inriktning för varumärkesarbetet samt inom vilka områden som varumärkesförädling, varumärkesutveckling kan ge effekt för att bygga starka varumärken.

Aranet Property Branding
Property branding ger möjligheter att bygga mervärde i fastighetsportföljer och områden med utnyttjande av varumärkesarbete samt skapa förutsättningar för att genomföra värdeskapande fastighetsaffärer.

Aranet Management
Lednings och utvecklingsstöd. Strategier och mål för ledarskap inom bl.a. företagsutveckling, företagsförädling, värdeutveckling, mm. Analys, alternativ och möjligheter samt tydliggör målet för företaget, ledarskapet genom strategier för företagsutveckling för vilka insatser i ert företags och/eller med koppling till regions område som kan skapa tillväxt och nya värden.

Aranet Destination Management
Design av strukturer ger möjligheter och förutsättningar för förändring som leder till aktiv utveckling av företag. Vi länkar ihop olika delar till en helhet vilket ger ökade möjligheter och konkurrenskraft. Tydliga mål för företagets olika delar ger en inriktning för helheten och skapar möjligheter att styra i rätt riktning mot målet för det företaget vill uppnå. 

Aranet Management Asset Development
Strategier för företagsförädling, värdeutveckling med grunden i analys av vilka alternativ, möjligheter och strategier i ert företag, projekt som kan skapa tillväxt och nya värden och inom vilka områden som investeringar kan göra störst nytta.

Aranet Interim Management
Ledningsfunktioner och ledningsstöd.

Aranet Project
Projektledning inom olika områden för ert företag och/eller projekt.

Aranet Organisation
Underlag, analys och utvärdering av organisation, organisationsstruktur, organisationsoptimering, mm. Effektiv organisation leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet. 

Aranet Next Level
Företagsförädling, företagsutveckling, affärsutveckling vision, idé- och konceptutveckling, strategier, mål, mm för att utveckla företaget och skapa förutsättningar för att nå nästa nivå för företaget.

Aranet Finance Asset Development
Värdeutveckling genom användning av finansiella möjligheter. Analys av vilka alternativ och möjligheter i ert företag, projekt som kan skapa tillväxt och nya värden.

Aranet Finance Grants, Support/Venture Capital
EU bidrag/ finansiering med riskkapital, hur företaget kan bli bättre på att arbeta med EU-bidrag, andra stödformer/ finansiering med riskkapital. Analys som visar vilka offentliga stöd/ finansieringsalternativ som finns att tillgå för företaget/ projekt. Förutsättningarna, krav, förväntningar som ställs på företaget och projektet. Utformning och genomförande av ansökningar för offentlig finansiering, bidrag, stöd samt riskkapital. Utformning och genomförande av börsnotering. Vi finns med och leder hela processen i alla faser från start till slutfört projekt.

Aranet Pre Transaction
Företagsförädling, företagsutveckling för att öka värdet av företaget och skapa förutsättningar för att genomföra värdeskapande företagsaffärer. Förberedelse för en företagsförsäljning kan ske som en struktur- och nivåhöjare nära inpå en företagsförsäljning men bör inledas i så god tid som möjligt, gärna 5 till 7 år före planerad försäljningstidpunkt.

Aranet Next Generation
Företagsförädling, företagsutveckling inklusive strategier och mål för ledarskap för att förbereda företaget samt skapa förutsättningar för att genomföra generationsväxling. Mål och syfte med ägande samt strategier för företagsledning, mm.

Aranet Acquisition
Före förvärv genomförs analys av vad företaget är i behov av att förvärva samt jämförelse av utväxlingen för olika alternativ. Därefter sker utvärdering av olika förvärvsobjekt.

Efter förvärv genomförs företagsförädling, företagsutveckling för att öka värdet av företaget och skapa förutsättningar för att utveckla företaget efter ett förvärv. Affärsutveckling, vision, idé- och konceptutveckling, varumärken, affärsidé, strategier, mål, affärsplan, strukturer, mm. Grunderna för värdeökning. Mål och syfte med ägande samt strategier för företagsledning, mm.

Aranet IT Structure
Anpassning och strukturer för affärssystem, beslutsstödssystem samt kopplingen mellan användare och befintlig samt ny IT struktur. Underlag, analys, utvärdering samt idé och konceptutveckling.

Aranet Digitization of Services
Digitala affärsmodeller och digitalisering av tjänster skapar nya intäktskällor samt stärka banden mellan företaget och kunderna.

Aranet User Interface
Anpassning och strukturer för användargränssnitt samt kopplingen mellan användare och användarstruktur. Underlag, analys, utvärdering samt idé och konceptutveckling.

Aranet Product Development
Underlag, analys och utvärdering av produktgrupper, produkter, idé och konceptutveckling, marknadsförutsättningar, mm för att få en mer attraktiv och användarvänlig produkt som tilltalar marknaden.

Aranet Property Management & Property Development
Fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsförädling, idé-, konceptutveckling, strategier, planarbete, projektutveckling, projektledning, finansiering, fastighetstransaktioner. Optimering av fastighetsvärdet.

Aranet GreenTech
Analys, utvärdering, idé och konceptutveckling av GreenTech strategier för företaget, produktgrupper, produkter, marknadsförutsättningar, mm för framtidsanpassade produkter samt för att få en mer attraktiv produkt som tilltalar marknaden utifrån ett GreenTech perspektiv. GreenTech kopplingen mellan produktutveckling, produktion, lager, marknad, marknadsföring och försäljning. Razorminds rekommendationer utgår alltid från en aktuell samtid och framtid.

Aranet CSR (Corporate Social Responsibility)
Nulägesanalys och utvärdering med underlag från CSR i ert företag för att bl.a. avgöra hållbarhet, mm. Analysen kommer att ge strategisk inriktning för CSR arbetet och inom vilka områden som en CSR investering kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt och nya värden. Utformning, projektledning och genomförande av hela processen, dess delmoment samt löpande uppföljning och utvärdering.

Aranet Multi
Ger dig möjlighet att utnyttja alla områden för utveckling av företaget och dess olika delar, mm. Idé och konceptutveckling, vision, mål, mm.

Website Built with Kopage
← Get yours now